หจก. บ้านสวนสถาปัตย์ รับออกแบบตกแต่ง รับเหมาก่อสร้างงานบ้าน งานอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานภูมิสถาปัตยกรรม ประเภทแนวอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น แนวล้านนาประยุกต์ แนวธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยผสมผสานความกลมกลืนของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เกิดความลงตัว เหมาะสม กลมกลืน และสวยงาม ภายใต้สโลแกน “If your house is an arts. Your land is a canvas. We are your artist.”
         ลักษณะงาน
                   - ออกแบบตกแต่ง รับเหมาก่อสร้างงานบ้าน งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานภูมิสถาปัตยกรรม ประเภทแนวอนุรักษ์                        วัฒนธรรมพื้นถิ่น แนวล้านนาประยุกต์ แนวธรรมชาติ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแวดดล้อม                          ของสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
         ขอบเขตงาน
                  - บ้านพักอาศัย อาคาร รีสอร์ท สปา โรงแรม อาคาร สำนักงาน ฟาร์มสเตย์และงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
                  - รับปรึกษางานอาคารและงานภูมิทัศน์แนวธรรมชาติ (บ้านถ้ำ, บ้านต้นไม้, บ้านน้ำตก, สวนทรอปิคอล) และแนวล้านนาประยุกต์
                  ทั่วประเทศ
                  - รับเหมาก่อสร้าง เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
                  ประวัติสำนักงาน
                  - สำนักงาน หจก.บ้านสวนสถาปัตย์ จัดตั้งดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มสถาปนิก นักภูมิทัศน์ และมัณฑนากร ผู้รักศิลปะและ                    ธรรมชาติแนวพื้นถิ่น เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานต่อไป ทำการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียน                          ห้างหุ้นส่วนบ้านสวนสถาปัตย์ เลขที่ 25454600556 สามารถครอบคลุมการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ
 
“ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ปลูกจิตสำนึก ”
 
 

         Baansuansatapat is growing by the force of Arts and Nature. The high quality of our work is inspired through our sensitive minds and souls,driven the spiritual forces of art and nature. We guarantee that we will keep continue working on creating the best quality of work. 

         Baansuansatapat Co.Ltd.is the proud winner of the Silver Medal at the garden design competition at the Royal Flora Ratchapruek 2006(The World Flora). coming second out of 50 competitors from all over thailand not fills with pride but also showcases our creativity,skills and the commitment to our work. We believe that the Silver Medal provest to out clients that they can trust us to produce work of the best quality and are willing and able to meet the highest standards. 

 

         Baansuansatapat 是在艺术和自然的力量下逐渐成长起来的。我们高质量的工作是通过我们敏锐的思想和灵魂的启发,推动了艺术与自然的精神力量。我们保证,我们将持续不断努力创造出最优质的作品。

         Baansuansatapat  有限责任公司是在2006年世界皇家植物设计大赛中获得了银牌,我们从全泰国五十名竞争者中脱颖而出,这并不意味着我们会因此而骄傲,而是想展示出我们的创造力和技能,对我们的工作作出保证。我们认为,银牌会使我们的客户充分信任我们能够创造出最优质的作品,并愿意迎接更加高质量的标准。

 

Visitors: 73,713